Kvalitetspolicy  ISO 9001

- Vi skall utveckla och tillverka driftsäkra och lättanvända produkter med hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

- Vi skall leverera produkter och tjänster som uppfyller våra kunders, såväl som andra intressenters krav och förväntningar.

- Vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

- Genom att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet och våra produkter anpassar vi verksam-heten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.

- Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet och ledningen skall stödja personalen i verksamheten.

- Vi skall ha kompetenta medarbetare som följer med i den snabba teknikutvecklingen och känner ansvar för kvaliteten i sitt arbete. De skall även fungera som ett bollplank för kunden och medarbetarna och ge kunden bra service och support.

-Våra leverantörer och samarbetspartners skall uppfylla våra uttalade kvalitetskrav.

- Vi skall arbeta och verka för att varje projekt som utförs blir en god referens för framtida affärer.


Certifikat mot ISO 9001:2015

 

Miljöpolicy  ISO 14001

Jörgensen Industrielektronik AB arbetar för god omsorg om miljön genom att effektivisera företagets olika processer mot minskad resursanvändning. Detta innebär bl.a. att vi:

- Ständigt strävar efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser och förebygga föroreningar

- Följer lagar och förordningar samt ser dessa som minimikrav för nivån på vårt miljöarbete

- Ökar kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda

- Utvecklar och producerar elektronik på ett klimatsmart vis

- Engagerar kunder, leverantörer och andra intressenter i vårt miljöarbete för att minska transporter

 

Certifikat mot ISO 14001:2015